ankieta

motywacja pracowników w funkconowaniu przedsiebiorstwa produkcyjnego

Wiek

18 -25
26– 35
37 – 45
46 i więcej